onsdag 23 februari 2011

Runda bords samtal om IT i skolan

Måndagen den 21 februari 2011 håller IT-minister Anna-Karin Hatt sitt fjärde rundabordssamtalet inom ramen för arbetet med Digital agenda för Sverige hölls . Temat för samtalet var IT i skola och undervisning.Under eftermiddagen diskuteras hur IT kan användas i varje del av skolans verksamhet, för en effektiv administration som ger skolledare tid för sitt arbete att kommunicera med föräldrar, planera sin undervisning och genomföra den i mötet med eleverna.

måndag 14 februari 2011

Västra Göteborgs IT-mässa 2011

Den 9 och 10 mars är det dags för Västra Göteborgs IT-mässa där våra pedagoger och lärare har möjlighet att lyssna till en mängd projekt i vardagen med IT som verktyg samt externa föreläsare. Vi hoppas att vi ska få en bra dag tillsammans ute på Arken med inspiration och nya idéer.

tisdag 8 februari 2011

Urvalet avslöjar avsändaren - så kan du arbeta i undervisningen

Efter en fullmatad skoldag har eleverna mött en stor mängd information och förhoppningsvis lärt sig en hel del. Men varför fick de tillägna sig just dessa kunskaper, och vad var det de inte fick veta? En viktig aspekt av källkritiken som ibland hamnar i skymundan är frågan om urvalet. I den här artikeln får du veta mer om hur du kan göra dina elever mer medvetna om urvalets betydelse när det gäller att bedöma tillförlitligheten hos olika källor.

Så kan du arbeta i undervisningen

Här följer några förslag på övningar som du kan använda för att göra eleverna mer medvetna om urvalsaspekten.

  • Låt eleverna jämföra olika läroböckers presentation av ett visst kunskapsområde, t.ex. skildringen av en viss religion, politisk ideologi, historisk händelse eller vetenskaplig teori.

  • Låt eleverna jämföra urvalet inom ett ämnesområde i läroböcker med andra källor, t.ex. uppslagsverk, facklitteratur eller ämnesinriktade webbplatser.

  • Låt eleverna jämföra olika webbplatser som har likartad ämnesinriktning.

  • Låt eleverna jämföra urvalet inom ett ämnesområde i olika tryckta och nätbaserade uppslagsverk, t.ex. Nationalencyklopedin, Wikipedia, ämnesspecifika webbplatser osv.

  • Låt eleverna jämföra olika dagstidningars och andra mediers nyhetsrapportering från en och samma händelse.

  • Låt eleverna i samband med ovanstående övningar fundera över om urvalen kan avslöja något när det gäller avsändarens tendens i förhållande till ämnesområdet.

Läs hela artikeln från Skolverket HÄR!

Webben berikar geografiundervisningen

Att använda internet i klassrummet kan bidra till att göra undervisningen mer spännande, aktuell och relevant för eleverna. I den här artikeln från Skolverket får du några exempel på hur du kan använda olika webbplatser i geografiundervisningen.

Externa länkar:

Atlapedia Online
The World Factbook (CIA)
Statistiska Centralbyrån
Globalis
Naturvårdsverket
Miljömålsportalen (Miljörådet)
Naturhistoriska riksmuseet
SGU - Sveriges geologiska undersökning
Geologi för skolan (Stockholms universitet)
Geologins Dag
SMHI
Skolvädernätet (Universeum)
The World Meteorological Organization (WMO)

söndag 6 februari 2011

Simple Diagrams

Med Simple Diagrams kan du snabbt och enkelt uttrycka dina idéer!Ge eleverna en uppgift som de ska uttrycka med hjälp av de ikoner som finns i Simple Diagrams och låt dom berätta till en Powerpoint eller Keynote som enbart är skapad med hjälp av SimpleDiagramsbilder.

fredag 4 februari 2011

Nämnaren puffar för Kängurun, en mattetävling.

Kängurutävlingen är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. År 2010 deltog ca 5,8 miljoner elever i 40 länder.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.

Problemurvalet är inte gjort så att det finns någon koppling till kravnivåer eller så att Kängurun ska spegla vad elever i olika åldrar borde kunna. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

För närvarande finns klasserna:
Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 - 4
Benjamin åk 5 - 7
Cadet åk 8 - 9, gymnasiets kurs A
Vill du vara med och tävla finns anmälan här: